در سال …. هم زمان با تاسیس شرکت بنیانگذاری شد . مهندسین مرکز تحقیق و توسعه در بالاترین سطوح تحقیقات علمی قرار دارند و مدیریت کیفیت …..