calcium900banner

 

 

نمک استئارات کلسیم در اثر واکنش جایگزینی هیدروژن کربوکسیلیک اسیدی با یک فلز حاصل می شود . این محصول گرد سفید رنگ پفکی و بی خطر می باشد که کاربردهای زیادی در صنایع دارویی، به عنوان نرم کننده در صنعت لاستیک و پلاستیک، بتن، مستربچ های رنگی، کاغذ و مقواسازی، عامل سیالیت در مواد پودری و … دارد.  همچنین علاوه بر آب در اتر کلروفرم، استون، الکل سرد نیز نامحلول است.

pdf_downlaod-1