tribasic-lead-sulphate

 

این محصول پایداری خوبی در پی وی سی های سخت همانند پی وی سی های نرم ایجاد می کند. TBLS 800 به خودی خود روان کنندگی ندارد لذا بهتر است با NLS900 یا DLS 901 استفاده شود.

 

 

pdf_downlaod-1