این محصول  پایداری حرارتی و مقاومتی خوبی در پی وی سی های سخت و نرم ایجاد می کند. همچنین در برابر نور و تغییرات جوی ثبات و مقاومت خوبی ایجاد کرده و در پروفیل ها، لوله ها و ترکیبات پوشش خطوط انتقال فوقانی بکار می رود. در صنعت رنگسازی نیز به عنوان عامل ضد زنگ کاربرد دارد.

pdf_downlaod-1